Toimitusehdot

Martela Oyj Outlet verkkokaupan yleiset toimitusehdot 1.12.2015 alkaen (”Ehdot”)

Ehtojen soveltaminen 

Näitä Ehtoja sovelletaan Martela Oyj:n (”Martela”) ja yritysasiakkaan (”Asiakas”) välisessä tavarakaupassa Asiakkaan ostaessa tuotteita Martelan Outlet verkkokaupasta (”Verkkokauppa”).  Verkkokaupan käyttö ja tuotteiden tilaaminen Verkkokaupasta edellyttää näiden Ehtojen hyväksymistä.  

Martela pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja koska tahansa ilmoittamalla muutoksesta ja julkaisemalla muutetut Ehdot Verkkokaupan sivustolla. Muutetut Ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu. Selvyyden vuoksi Ehtojen voimaantulopäivä on mainittu yllä. Muutettuja Ehtoja sovelletaan Ehtojen voimaantulopäivän jälkeen tehtyihin tilauksiin. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutettuja Ehtoja, Verkkokaupan käyttö tulee lopettaa. 

Verkkokaupan Asiakkuus 

Tilatakseen tuotteita Verkkokaupasta Asiakkaan tulee ilmoittaa: yrityksen ja yrityksen edustajan nimi ja asema yrityksessä, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset vaaditut tiedot. Asiakas ja Asiakkaan edustaja suostuvat henkilötietojensa keräämiseen ja käyttöön Verkkokaupassa saatavilla olevan rekisteriselosteen mukaisesti. 

Asiakas vastaa siitä, että Verkkokaupasta tilauksen tehnyt Asiakkaan edustaja on oikeutettu solmimaan sopimuksen tuotteiden hankinnasta ja toimituksesta Asiakkaan puolesta. Asiakas on vastuussa kaikista tilauksista ja muista toimista, jotka tehdään Asiakkaan y-tunnusta käyttäen.   

Martela varaa oikeuden olla hyväksymästä asiakkuutta ja kieltäytyä toimittamasta Tuotteita Asiakkaalle.

Immateriaalioikeudet 

Verkkokauppa ja kaikki Verkkokauppaan sisältyvä materiaali sekä Martelan tavaramerkit pysyvät yksinomaan Martelan (tai sen toimittajien, lisenssinantajien, alihankkijoiden tai muiden kumppaneiden) omaisuutena. Ostajalla ei ole mitään oikeutta edellä mainittuihin. 

Tilaus ja sopimuksen syntyminen 

Sopimus syntyy, kun Martela on vahvistanut Asiakkaan Verkkokaupassa tekemän tilauksen kirjallisesti.  Ennen tilauksen tekemistä, Asiakkaan tulee varmistua, että tilatut Tuotteet soveltuvat Asiakkaan käyttötarkoitukseen. Verkkokaupan tuotteet ovat käytettyjä ja kunnostettuja. 

Hinnat 

Tuotteista veloitettava hinta on Verkkokaupassa ilmoitettu hinta, joka myös vahvistetaan tilausvahvistuksessa. Mikäli Verkkokaupassa ilmoitettu hinta on kirjoitusvirheen tai vastaavan johdosta selkeästi ilmoitettu väärin, ei väärin ilmoitettu hinta sido Martelaa. Hinnat eivät sisällä kuljetuskustannuksia. Kuljetuskustannukset veloitetaan Asiakkaalta erikseen. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin. Verkkokaupassa ilmoitettu hinta sisältää arvonlisäveron.  

Maksuehto, viivästyskorko ja perintäkulut 

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on seitsemän (7) päivää netto toimituspäivästä. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se virheettömiltä osin maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä on viivästyskorko korkolain mukainen viivästysajalta. Martelalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. 

Vakuudet ja Martelan oikeus olla toimittamatta 

Mikäli Martela vaatii Asiakkaalta vakuuden asettamista tai ennakkomaksua, vakuus on annettava ja ennakkomaksu maksettava ennen tilattujen tuotteiden toimittamisen aloittamista. Martela pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotteita, jos a) Asiakas ei ole maksanut erääntyneitä Martelan saatavia kokonaisuudessaan, b) Asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakkomaksua tai c) Asiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. 

Toimitusehto 

Tuotteiden toimitusehto on Finnterms 01 mukainen "Toimitettuna perille Asiakkaan toimipaikkaan" (arkisin 8-16), ellei Asiakas ole valinnut noutoa Toimittajan toimipisteestä toimitustapana.  

Toimitusaika 

Toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.  

Toimitusajan siirtäminen 

Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi Asiakkaan muutospyynnön johdosta, Asiakkaalta veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset laskun mukaan.  

Viivästys 

Martelan ja Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toisilleen, mikäli tuotteiden toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Samalla on ilmoitettava viivästyksen syy ja uusi toimitus-, tai vastaanottamisaika.  

Jos viivästys johtuu Martelan tuottamuksesta ja edellyttäen, että osapuolet olivat sopineet sitovasta toimitusajasta, Asiakkaalla on oikeus saada korvaus viivästyksen johdosta Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0 %) kutakin sovitun toimitusajan jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta.  

Tässä kohdassa sovittu vahingonkorvaus on asiakkaan yksinomainen oikeus ja korvaus Martelan tuottamuksesta johtuvasta viivästyksestä. Oikeutta muuhun vahingonkorvaukseen ei ole. Jos Asiakas viivästyy toimituksen vastaanottamisessa, se on velvollinen korvaamaan Martelalle viivästyksestä aiheutuneet tuotteiden varastointi- ja muut Martelalle aiheutuneet välittömät ja välttämättömät kulut erillisen laskun mukaan. 

Tuotteiden luovutus ja tarkastamisvelvollisuus 

Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että toimitetut tuotteet ovat vahingoittumattomia. Mikäli Asiakas havaitsee toimituksessa tai tuotteissa virheitä, on hänen reklamoitava siitä viipymättä kirjallisesti virheen havaittuaan kuitenkin viimeistään neljän (4) arkipäivän kuluessa yllä mainitusta luovutushetkestä. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua. 

Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen 

Omistusoikeus tuotteisiin Asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Vahingonvaara siirtyy Asiakkaalle, kun tavara on toimitusehdon mukaisesti toimitettu Asiakkaalle. 

Palautusoikeus

Yritysasiakkaalla ei ole palautusoikeutta, milloin Martela on toimittanut sopimuksen mukaiset tuotteet.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen mukaisten tuotteiden toimittamisesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Martelalle. Mikäli Kuluttaja-asiakas peruuttaa sopimuksen, tämä on velvollinen vastaamaan tuotteiden palauttamiskustannuksista.

Takuu ja virhevastuu 

Toimitetuille Martela tuotteille myönnetään takuu yksinomaan näissä Ehdoissa todetuin tavoin.  Mikäli Martela tuotteessa ilmenee materiaali- ja valmistusvirhe yhden (1) vuoden kuluessa toimitusehdon mukaisesta luovutushetkestä Martela valintansa mukaan joko korjaa tuotteen tai vaihtaa virheellisen tuotteen vastaavaan virheettömään tuotteeseen. Mikäli korjaus tai vaihto ei ole mahdollista, Martela antaa virhettä vastaavan alennuksen Martela tuotteen hinnasta.  Edellä mainittu takuu on voimassa edellyttäen, että Martela tuotetta on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti sekä että tuote on asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan tuottamuksesta. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä Martelalle kirjallisesti takuuaikana ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut takuun kattaman virheen. 

Muille kuin Martela tuotteille ei anneta takuuta. Mikäli tällainen tuote on toimitushetkellä ollut virheellinen ja Asiakas on reklamoinut virheestä neljän (4) arkipäivän kuluessa luovutushetkestä Martela valintansa mukaan joko korjaa tuotteen tai vaihtaa virheellisen tuotteen vastaavaan virheettömään tuotteeseen. Mikäli korjaus tai vaihto ei ole mahdollista, Martela antaa virhettä vastaavan alennuksen Martela tuotteen hinnasta. Yllä sanottu on Martelan yksinomainen vastuu muiden kuin Martela tuotteiden virheellisyydestä.

Tuotteen aiheuttama henkilö- tai esinevahinko

Martela ei vastaa toimittamansa tuotteen kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta, joka on tällaisen vahingon seuraus. Martela vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti.

Vastuunrajoitukset

Martela ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle muita kuin näissä toimitusehdoissa mainitut Asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot enintään Asiakkaan sopimuksen kohteena olevista Tuotteista maksamaan hintaan. Martela ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle välillisiä vahinkoja.

Verkkokaupan toiminta voi keskeytyä Martelasta riippumattomista syistä. Martela ei voi taata jatkuvaa, häiriötöntä tai turvattua Verkkokauppaan pääsyä ja käyttöä. Verkkokauppa tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ”siten kuin käytettävissä” ja kaikkine virheineen.

Ylivoimainen este

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Martela ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Martelalla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este tai epäsuhta on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Martelan on ilmoitettava Asiakkaalle kirjallisesti.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Martelan ja Asiakkaan väliseen sopimukseen sekä näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.